Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartspraktijk Brandevoort is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartspraktijk Brandevoort hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

U wilt gegevens uit uw dossier opvragen

Voor het opvragen van gegevens uit uw eigen dossier kunt u contact opnemen met de assistente. Voor de meest gangbare medische informatie uit uw dossier is het mogelijk dit uit te printen en fysiek aan u mee te geven. U dient hiervoor zelf naar de praktijk te komen, bij twijfel kan om legitimatie worden gevraagd. Het is niet mogelijk dat iemand anders voor u deze gegevens komt ophalen. Wij versturen deze gegevens niet per post of email. Een deel van de gegevens kan wel verstuurd worden via mijngezondheid.net mocht u hier gebruik van maken.

Het verstrekken van bovengenoemde gegevens kan vaak binnen 1 werkdag geschieden. Maar indien u een afschrift van gegevens nodig heeft die +- >10 jaar geleden zijn toegevoegd aan uw dossier dan vergt dit een langere termijn. Vanwege de vaak analoge dossiervorming van weleer is de archivering zodanig dat het letterlijk zoeken is in talloze ingescande documenten. Hoe groter uw dossier, hoe meer tijd dit vergt.

U wilt gegevens uit het dossier van uw kind opvragen

Voor het opvragen van gegevens uit het dossier van uw kind gelden dezelfde methoden en termijnen zoals hierboven beschreven. Er zijn echter bijzonderheden waarmee u rekening dient te houden:

 • De Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) beschouwt een patiënt meerderjarig vanaf 16 jaar.
 • Patiënten vanaf 16 jaar en ouder dienen zelf een afschrift uit het dossier op te vragen.
 • Ouders van kinderen vanaf 16 jaar hebben niet het recht een afschrift uit het dossier op te vragen.
 • Uitzondering vormen kinderen waarbij ouders als wettelijk vertegenwoordiger zijn vastgelegd (denk aan verstandelijke beperking).
 • Ouders van kinderen <16 jaar hebben wel het recht om een afschrift uit het dossier op te vragen.
 • Maar hierover dienen beide ouders op de hoogte te zijn.
 • Bij gescheiden ouders geldt dus dat wij bij opvraging van gegevens door de ene ouder, de andere ouder hiervan op de hoogte zullen brengen.

U wilt gegevens uit uw dossier laten aanpassen, aanvullen of verwijderen

Om aanpassingen, aanvullingen of verwijderingen in uw dossier te laten plaatsvinden, hebben wij ervoor gekozen dat u dit mondeling bespreekt met uw huisarts. Om misverstanden te voorkomen, is het onze ervaring dat middels een gesprek de aanpassing, aanvulling of verwijdering van gegevens op een correcte manier verloopt. Het schriftelijk of mondeling aan de assistente kenbaar maken van uw rechten heeft naar onze ervaring er toe geleid dat het tot verkeerde aanpassingen leidt in het medisch dossier. Vandaar dat onze assistente u, bij de wens van een aanpassing in het medisch dossier, zal uitnodigen om dit (telefonisch) te bespreken met uw huisarts. Beschouw dit niet als een afwijzing van uw rechten maar een zorgvuldigheid in de goede uitvoer van uw rechten.

U wilt gegevens uit het dossier van uw kind laten aanpassen, aanvullen of verwijderen

Voor het aanpassen, aanvullen of wijzigen van gegevens uit het dossier van uw kind gelden dezelfde methode zoals hierboven beschreven. Er zijn echter bijzonderheden waarmee u rekening dient te houden:

 • De Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) beschouwt een patiënt meerderjarig vanaf 16 jaar.
 • Patiënten vanaf 16 jaar en ouder dienen zelf contact op te nemen met hun huisarts voor het aanpassen, aanvullen of verwijderen van medische gegevens in het dossier.
 • Ouders van kinderen vanaf 16 jaar hebben niet het recht om aanpassingen, aanvullingen of verwijderingen in het medisch dossier van hun kind te laten plaatsvinden.
 • Uitzondering vormen kinderen waarbij ouders als wettelijk vertegenwoordiger zijn vastgelegd (denk aan verstandelijke beperking).
 • Ouders van kinderen <16 jaar hebben wel het recht om aanpassingen, aanvullingen of verwijderingen in het medisch dossier van hun kind te laten plaatsvinden.
 • Maar hiervoor dienen beide ouders toestemming te geven.
 • Bij gescheiden ouders geldt dus dat wij bij de vraag om aanpassing, aanvulling of verwijdering in het medisch dossier van een kind door de ene ouder, de andere ouder om toestemming hiertoe zal worden gevraagd.
 • Indien slechts 1 ouder toestemming verleend, kan er geen aanpassing, aanvulling of verwijdering in het medisch dossier van een kind plaatsvinden.
 • Om de workflow te bespoedigen, raden wij ouders aan om tevoren de wens met elkaar te bespreken zodat gezamenlijke toestemming direct kan worden verleend.

Uw wettelijk vertegenwoordiger wil gegevens uit uw dossier laten aanpassen, aanvullen of verwijderen

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor). Ook deze persoon kan op dezelfde wijze een beroep op de bovenstaande rechten doen. Daarbij kan gevraagd worden naar schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de wettelijke vertegenwoordiging is vastgelegd.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartspraktijk Brandevoort hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Tijdelijk inzage in uw medische gegevens bij de huisartsenpost en SEH als u geen keuze heeft doorgegeven

Door COVID-19 worden patiënten vaker verwezen naar huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH). Steeds meer huisartsenposten leveren 24/7 zorg aan patiënten met een mogelijke coronabesmetting om de huisartsenpraktijken te ondersteunen. Als de huisartsenpost en SEH inzage hebben in de belangrijkste gegevens van de eigen huisarts, kunnen mensen sneller de juiste zorg krijgen en blijven de wachttijden beperkt. Ook als mensen vanwege de drukte door een huisartsenpost, coronapost of ziekenhuis buiten hun eigen regio worden behandeld, is het belangrijk dat de arts deze gegevens van de huisarts kunnen raadplegen.

In de normale situatie kan  de huisartsenpost alleen een samenvatting van uw medische gegevens van de huisarts raadplegen en alleen als u hiervoor toestemming (‘opt-in’) hebt gegeven bij de huisarts of via volgjezorg.nl. Bijna 8 miljoen Nederlanders hebben dat gedaan. Een klein deel heeft aangegeven dat hun gegevens niet gedeeld mogen worden. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft (nog) geen keuze gemaakt.

Uitsluitend tijdens de coronacrisis kunnen de huisartsenpost en de SEH ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als u geen keuze hebt gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor op 8 april 2020 een tijdelijke maatregel getroffen. Dat betekent dat veel meer mensen snel en goed geholpen kunnen worden.

Huisartsenorganisaties (NHG, LHV, InEen), Patiëntenfederatie Nederland, VZVZ, zorgverzekeraars (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zorgen er samen voor dat dit veilig en verantwoord gebeurt. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie blijven volgen of dit veilig en verantwoord gebeurt. Na de coronacrisis zijn de gegevens van Nederlanders die geen keuze hebben gemaakt niet meer te raadplegen bij de huisartsenpost en de SEH. Dan geldt weer de normale situatie.

Toestemming wordt gevraagd

Heeft u contact met de huisartsenpost of de SEH, dan wordt u gevraagd of u het goed vindt dat de gegevens van de huisarts worden geraadpleegd. Zo houdt u zelf de regie. Alleen als u niet aanspreekbaar bent, kunnen de huisartsenpost of de SEH de gegevens zonder die mondelinge toestemming raadplegen. U kunt ook altijd precies zien wat er met uw gegevens gebeurt. Dat kan door op deze website in te loggen bij het inzageportaal. U ziet daar of uw gegevens beschikbaar zijn gesteld. U kunt ook zien of uw gegevens zijn geraadpleegd en door wie.

Wilt u niet dat uw gegevens worden gedeeld?

Dan kun u dit bij uw huisarts melden of online aangeven op volgjezorg.nl. U heeft daar DigiD met SMS-functie of de DigiD-app voor nodig. Hou er wel rekening mee dat het door de drukte wat langer dan gebruikelijk kan duren voordat de huisarts uw keuze heeft verwerkt. Heeft u eerder al aangegeven dat u niet wil dat uw gegevens worden gedeeld, dan gebeurt dat ook nu niet.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Functionaris Gegevensbescherming

In het kader van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) hebben we als praktijk

Verstrekking aan derden

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Lees hier het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.